نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری کمیته امداد امام خمینی میانه

موضوع پروژه:

نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری 

تاریخ شروع:

10 تیر 1392

وضعیت پروژه:

تکمیل و تحویل داده شده 

مدت زمان اجرای پروژه:

1 هفته کاری

استاندارد پیاده سازی شده:

-

تکنولوژی های مورد استفاده:

-

 

توضیح تکمیلی پروژه: 

 کابل کشی ساخت یافته اجرا شد.